YAMM
Yet Another Metamodel-Model

https://github.com/yetanothermetamodelmodel/yamm